Nota en uitvoeringsplan

11-10-2016

Eenmaal in de vier jaar wordt er een Nota Integrale Veiligheid (IV) opgesteld en jaarlijks een Uitvoeringsplan.

Nota IV 2015-2019

In de Nota IV zijn de kaders aangegeven voor het Overbetuws integraal veiligheidsbeleid voor de aankomende jaren.

Bij het opstellen van de Nota IV zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  • op het gebied van veiligheid heeft Overbetuwe een regisserende rol;
  • IV is een gedeelde verantwoordelijkheid van meerdere partijen: gemeente, politie, Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM), OM, maatschappelijke instellingen, bedrijven en de inwoners;
  • de gemeenteraad stelt de prioriteiten vast.

Er is een veiligheidsanalyse gemaakt. Deze analyse is gemaakt op basis van de politiecijfers, Veiligheidsmonitor 2013 en een telefonische enquête onder inwoners en bedrijven. Deze enquête heeft duidelijk gemaakt welke veiligheidsthema’s inwoners en het bedrijfsleven belangrijk vinden.

Op basis van de veiligheidsanalyse heeft de raad vier prioriteiten voor de aankomende periode vastgesteld:

  • Woninginbraken (beperken aantal)
  • Verkeersveiligheid (accenten op hard rijden en fietsveiligheid)
  • Risicocommunicatie (communicatie over risico’s, maatregelen om kansen op een incident of ramp zo klein mogelijk te houden, burgers informeren wat ze moeten doen wanneer zich een incident of ramp voordoet).
  • Overlast door verschillende woonvormen (beperken van de overlast door cliënten van verschillende woonvormen, bijv. van begeleid wonen).

Uitvoeringsplan 2015-2016

Het Uitvoeringsplan is een uitwerking van de Nota IV. Hierin staan de geplande activiteiten voor de jaren 2015 en 2016.